VEDTÆGTER


§ 1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Danske Sø1vsmede, udstillingsgruppen af november 1976, og hjemstedet Danmark. Adressen følger formanden. Vort formål er, at virke til fremme af forståelsen for, kendskabet til, samt salget af medlemmernes kreationer. Dette søges nået gennem udstillinger, møder, diskussioner, og publikationer om medlemmerne og deres arbejder. Medlemmer skal kollegialt støtte hinanden og ved møder og diskussioner søge at højne den kunstneriske og håndværksmæssige kvalitet i medlemmernes udstillingsarbejder.


§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse.

Som medlem kan optages sølvsmede efter indstilling af 2 medlemmer, forudsat at der er flertal i gruppen for optagelse.

Stk. 2. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har rettigheder på lige fod med andre medlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for gruppen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet træffer endelig afgørelse. Ekskluderede medlemmer kan kun optages i gruppen ved samtlige medlemmers skriftlige samtykke.

Stk. 4. Kontingentet

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 5. Medlemsrettigheder og pligter.

Alle gruppens medlemmer må forpligtige sig til, og indestå for, at alle arbejder, som vises eller publiceres i De Danske Sø1vsmedes navn er sø1vkorpus eller arbejder godkendte af bestyrelsen. Alle arbejder skal være udført af medlemmet selv, fra ide til det færdige arbejde.


§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave og valg

Bestyrelsen varetager gruppens tarv udadtil og indadtil. Gruppens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, formand, næstformand og kasserer, valgt af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der føres beslutningsreferat, som underskrives af formand og referent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved fuldtallighed. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Stk. 3. Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan af medlemskredsen nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke taler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Sø1vsmedegruppens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes den sidste fredag i februar hvert år. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal sendes i skrivelse til de enkelte medlemmer senest den første fredag i februar hvert år, sammen med regnskabet. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, på minimum 2 bestyrelsesmedlemmers begæring, med 9 dages varsel. Indkaldelse kan tillige ske efter skriftlig begæring herom af minimum halvdelen af medlemmerne. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.

Stk. 3. Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 4. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 5. Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og 2 revisorer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et tilstedeværende medlem ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt.


§ 5. Regnskab og formue

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet skal for den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Kassereren indkasserer gruppens indtægter og betaler dens regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at gruppens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og aflægger årsregnskab. Sølvsmedegruppens formue, ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de 1øbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, bruges til
udstillingsaktiviteter, hvor alle Sølvsmedegruppens medlemmer har ret til at udstille.


§ 6. Tegning og hæftelse

Sølvsmedegruppen af nov. 1976 forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved større dispositioner tegnes gruppen dog af den samlede bestyrelse.


§ 7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af samtlige medlemmer.


§ 8. Opløsning

Sø1vsmedegruppens opløsning kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Her kan ikke stemmes ved fuldmagt.
(på to på hinanden følgende generalforsamlinger med, mindst 9 og højst 18 dages mellemrum)


§ 9. Voldgift.

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt kan ikke afgøres ved voldgift.


oooOooo


22.02.2002